ابوالحسن صبا

ابوالحسن صبا
استاد “ابوالحسن صبا” از اساتید بزرگ موسیقی اصیل ایران است که در ادامه بیوگرافی از استاد ابوالحسن صبا را می خوانید.