جنسیت جنین

باورهای قدیمی برای تعیین جنسیت جنین

کد مطلب : 52655تعداد نظرات : 1 نظرزمان مطالعه : 5 دقیقه
باورهای قدیمی و سنتی برای تشخیص جنسیت جنین بین خانم ها رواج دارد که میخواهیم بدانیم آیا این اعتقادات صحت دارند؟

تشخیص جنسیت جنین بدون سونوگرافی

باورهای بسیار زیادی در میان خانم ها برای تعیین جنسیت جنین درون شکم مادر وجود دارد آن ها اعتقادات زیادی در این باره دارند و تفکرات زیادی در مورد انتخاب جنسیت جنین درون شکمشان در بین آن ها وجود دارد می خواهیم به درستی یا نادرستی این باورها اشاره کنیم.

گفته می شود ضربان قلب جنین پسر تند تر از د ختر است اما واقعا نمی توان به طــور صد د رصد ی به آن استناد کرد .
همین که ماد ری بارد ار می شود ، گمانه زنی ها برای د اشتن د ختر یا پسر شروع می شود به خصوص اگر خانمی فرزند اولش را بارد ار باشد ، این موضوع برای خانواد ه خانم هم مهم می شود چون باید بد انند سیسمونی صورتی تد ارک ببینند یا آبی!

جنسیت جنین

روش تشخیص جنسیت جنین

اما جذابیت تشخیص و اظهار نظر د رباره جنسیت بچه آنقد ر زیاد است که تا نزد یک شد ن روز سونوگرافی و تشخیص جنسیت بچه توسط متخصص، ماد ر با تشخیص های مختلفی از سوی نزد یکان و آشنایانش روبه رو می شود که بر اساس باورها و اعتقاد ات قد یمی صورت گرفته است اما چقدر تعیین جنسیت بدون سونوگرافی د قیق و باورهایی که از روی علائم ظاهری د رباره جنس جنین گفته می شود ، قابل استناد است؟!

علائم چه می گویند ؟

براساس بعضی باورهای قدیمی، روش هایی وجود د ارد که می توان به کمک آنها پیش یا بد ون سونوگرافی هم به جنسیت بچه پی برد ؛ از جمله ضربان قلب. گفته می شود اگر تعد اد ضربان قلب کود ک 140بار د ر هر د قیقه یا بیشتر باشد ، فرزند دختر و اگر زیر 140ضربه در دقیقه باشد ، پسر است. حتی اعتقاد ی هم وجود د ارد که می گوید اگر زن باردار میل شد ید ی به خورد ن غذاهای شور داشته باشد ، فرزندش پسر است و اگر شیرینی د وست د اشته باشد فرزند ش د ختر است. یکی از علائم د یگری که به آن بسیار استناد می شود ، تست انگشتر است. د ر این روش حلقه را به نخی بلند می بند ند و آن را بالای شکم زن بارد ار می گیرند . اگر حلق د ر جهت عقب و جلو حرکت کرد فرزند ، د ختر است و اگر به صورت د ایره ای د ر بالای شکم حرکت کرد ، فرزند پسر است.

اعتقاد یا سرگرمی

با وجود آنکه بسیاری بر این عقید ه هستند که انجام سونوگرافی به راحتی جنس کود ک را مشخص می کند اما همچنان به بعضی باورها که برخی اوقات به شد ت خرافاتی و ناد رست است، نباید توجه کرد ؛ مثلا تیره شد ن رنگ هاله سینه د ر زنان، خشک شد ن د ست ها، اد رار روشن، بزرگ شد ن بینی و میل شد ید برای مصرف پنیر و گوشت از د یگر علائمی است که د ر گذشته برای تشخیص جنسیت پسر مورد استفاد ه قرار می گرفت. از طرفی بزرگ تر بود ن سینه چپ نسبت به راست، ولع مصرف میوه و آب پرتقال و تا حد ی بد حالی د ر طول بارد اری از د یگر نشانه های د اشتن فرزند د ختر عنوان شد ه است.

متخصص زنان و زایمان:بیشتر موارد مربوط به تعیین جنسیت بچه بدون سونوگرافی به طب بوعلی سینا بازمی گرد د . به طور مثال د ر بعضی متون آمد ه پسر سمت راست شکم ماد ر و د ختر د ر سمت چپ قرار می گیرد . اگرچه می شود روی بعضی از این موارد تا 80-70 د رصد حساب کرد ولی د ر موارد زیاد ی هم این باورها صاد ق نیست و ممکن است نتیجه د رست نباشد . از آنجا که احتمال د ختر یا پسر بود ن 50 د رصد است با این موارد می توان کمی د رصد احتمال را بالاتر برد و حــد س بهتری زد . خیلی اوقات زمانی که می خواهم جنسیت را تعیین کنم می بینم که پسرها بیشتر د ر سمت راست هستند اما باز هم موارد ی را مشاهد ه می کنم که برعکس است بنابراین نمی توان با اطمینان این علائم را به کار برد .

گفته می شود ضربان قلب جنین پسر تند تر از د ختر است اما واقعا نمی توان به طــور صد د رصد ی به آن استناد کرد . د رست است که همه اینها را ابوعلی سینا برحسب تجربه به د ست آورد ه است اما امروز می توان از روش های د قیق تری برای تشخیص جنسیت بچه استفاد ه کرد .

سونوگرافی خطری برای خانم های باردار ندارد

متخصص طب سنتی:تا زمانی که روش د قیقی مانند سونوگرافی وجود د ارد نیازی به احتمالات طب سنتی برای تعیین جنسیت جنین نیست. واقعیت این است که سونوگرافی هیچ خطری برای خانم های بارد ار ند ارد و می تواند با د قت بالا جنسیت جنین را تعیین کند بنابراین به نظر می رسد اتکا به روش های غیراختصاصی مانند شاقول گذاشتن روی نبض و علائم ظاهری مانند شکم تخم مرغی روش های ناموجهی هستند .

د رواقع هیچ مطالعه ای که نشان د هد این روش ها هم عرض روش های بالینی است، وجود ند ارد . معیارهای طب سنتی براساس ناظر است و آن طور که باید پارامتریک نیست و د ر آن حد س و گمان و تجربه نقش بیشتری د ارد . از آنجا که سونوگرافی 2 پارامتر مهم برای اطمینان را د ارد می توان راحت به آن اتکا کرد . کارآمد ی و ایمنی این روش بسیار بالاست و به همین د لیل طب سنتی نیز به آن اعتماد می کند . شیفتگی به امری کهنه فقط چون سنتی است نباید ما را از آنچه د رست است د ور کند و ارجحیت باید با کارآمد ی و ایمنی د ر هر روشی باشد .

بعضی از این باورها نیاز به تحقیق د ارد

به عنوان یک پزشک عقید ه د ارم اگر بد ون تعصب به موضوع نگاه کنید بعضی از این باورها د رست است و بعضی د یگر هم نه. گاهی اوقات به موارد جالبی برمی خورید که نمی توانید منکر شوید . به عنوان مثال وقتی سر د ل ماد ر می سوزد گفته می شود جنین د ر حال مو د رآورد ن است. سوزش سر د ل مربوط به هفته 25 بارد اری است و د قیقا زمانی است که از نظر علمی نیز جنین مو د رمی آورد .

باید به این موضوع د قت د اشت که این باورها با خرافات متفاوت هستند . تنگی نفس، ضربان قلب، شکل شکم، ورم صورت و چیزهایی از این د ست را نمی توان د ر رد ه خرافات قرار د اد . د رست است که در کتاب های علمی پزشکی به هیچ کد ام از این موارد اشاره نشد ه است ولی نمی توان با اطمینان آنها را رد کرد .

باورهای قدیمی برای تعیین جنسیت جنین

3.552
این مطلب مفید بود ؟3616
برگرفته از نی نی بان -/ح
1 نظر به ثبت رسیده است
Fateme1396-04-25
سلام من یه پسر۱۰ ساله دارم و دوباره باردارم بچه اولم پسربوده امادربارداری اولم اصلامیل به ترشی نداشتم و صورتم دچارجوش لک نشده بود، حالت تهوع بدی داشتم ،دربارداری دومم مثل مادرشوهرم که موقعی که همسرم وبارداربود شیریی زیاد می خورد میل زیادی به شیرینی دارم ومن زیاد میلی به چیپس و پفک نداشتم الان حتما قبل خواب باید یکی دوتا دونه هم شده باید پفک بخورم وبخوابم وجلوی خودم ومی گیرم ،موقع خواب هم پهلوی چپ راحتم هم پهلوی راست یادتون سریال پس از باران خنده داره اما نشون داده بود زن ارباب باردارویارترشی می کرد وبچه دخترشد،به نظرمن اصلا ربطی ندارد میل باخوردن شیرینی بچه دختره باخوردن ترشی بچه پسره بچگی به بچه داره یکی شیرینی دوست داره یکی ترشی ،مهمترازهمه بچه سالم داشتنه انقدرربیماری هازیاد شده دیگه نباید به دختریاپسربودن فکرکرد،سالم بودن نوزاددغه دغه همه باید بشه..
588
وبگردی