مهریه
برابر قوانین مدنی کشور، هر مالی رو می توان به عنوان مهریه یا کابین یا صداق زن قرار داد. این موضوع در شرع نیز درج شده. به عبارت دیگر هر مالی اعم از منقول (مانند پول ،سکه )و غیرمنقول (مانند ملک یا زمین زراعتی یا باغ) رو می توان مهریه زن قرار داد.

آیا مهریه باید حتما سکه باشد

مهریه یا به شکل کهن تر آن، کابین به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به همسر خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن می شود.

تفکر قالب در خصوص مهریه آن است که حتما سکه طلا به عنوان مهریه تعیین شود. به لحاظ قانونی هر چیزی که مالیت داشته و قابلیت تملک هم دارا باشد می تواند مهریه قرار بگیرد. در واقع سرقفلی، حق کسب یا پیشه، و یا انجام کارهایی مانند تعلیم مهارت و یا هنر خاص همه می تواند مهریه قرار بگیرد و از این باب محدودیتی وجود ندارد.

مهریه

عنوان مهریه

چه چیزی را می توان مهریه قرار داد

2.17
این مطلب مفید بود ؟34
برگرفته از دادرس-/ ر
برچسب : مهریه
وبگردی