نجات دختر بچه

نجات دختر بچه ی 8 ماهه از میان دود


نوزاد 8 ماهه ای که در میان دود ناشی از آتش سوزی خودرو در یک ساختمان مسکونی قرار گرفته بود، توسط آتش نشانان در داخل یک واحد مسکونی پیدا شده و نجات یافت.