برو به :
زن خیانتکار

زن خیانتکار شوهرش را حلق آویز کرد!


زن خیانتکار و مرد میوه فروش که نقشه قتل شوهر این زن را طراحی و اجرا کرده بودند، برای دومین بار در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند.