دیگران چه می خوانند..؟
افتادن روی ریل مترو

لحظات نفس گیر افتادن کودک 2 ساله روی ریل مترو + فیلم

کودک خردسال یکباره از روی صندلی بلندشده و به سمت ریل رفته و داخل محل عبور قطار سقوط می کند ، لحظات حساس افتادن کودک روی ریل مترو با اقدام به موقع یک جوان 18 ساله بدون حادثه پایان می یابد.