برو به :
سرطان

سرطان هایی که در مردان رایج تر است

سرطان بیماری ای است که در آن سلول های بدن در یک تومور بدخیم به طور غیر عادی تقسیم میشوند که برخی از سرطان ها در بین مردان بیشتر است تا زنها.