برو به :
کارگران خدماتی

حداقل دستمزد کارگران خدماتی در شب عید چقدر است؟

کارگران خدماتی مانند قالی شویی،سرامیک شویی، کابینت شویی، دیوارشویی،نصاب پرده این روزها پُرکار هستند، اما در حالی شرایط دشوار کاری را تحمل می کنند که نه خبری از بیمه درمانی در کار آنها وجود دارد و نه ساختار مشخصی برای افزایش حقوق.