برو به :
تمرینات ورزشی

تمرین ورزشی مثل ورزشکار المپیکی

شدت تمرین همیشه کلیدی طلایی در رسیدن به نتیجه نهایی است، بدون داشتن شدت در تمرین محرک مورد نیاز برای رشد عضلات را نخواهید داشت و نتیجه موردنظر که در ذهن داشته اید را به دست نخواهید آورد.