آب

ننوشیدن آب در حین تمرین ، یک اشتباه بزرگ است !

با وجود اینکه بسیاری از مربیان ورزشی توصیه می کند در هنگام تمرین نباید آب نوشید ولی دانشمندان بر این باورند که ننوشیدن آب در حین تمرین می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.