نمناک جالب و خواندنی
زندگی با گرگ

12 سال زندگی عجیب یک مرد با گرگ ها + تصاویر


در جستجوی غذا به سمت کوهستان رفته بود و انتهای راه به غاری رسید که چند طوله گرگ در آنجا بود ، بازی با طوله ها او را وارد زندگی با گرگ ها کرد تا عضوی از خانواده شان شود.