دیگران چه می خوانند..؟
داعش

پایان داعش در عراق


وزیر کشور عراق پس از آزادی شهرستان رواه تأکید کرد که گرووه تروریستی داعش در عراق پایان یافت.