کارمند بانک

راز مرگ مشکوک کارمند بانک در تهران! + عکس


مرگ مرد جوان،کارمند بانک در مانور به معمایی عجیب و راز آلود تبدیل شد چراکه همزمان با برگزاری مانور آموزش و آمادگی دفاعی کارمندان انتظامات یکی از بانک های پایتخت ، کارمند حفاظت بانک با شلیک گلوله ای کشته شد.