عزرائیل

دلسوزی عزرائیل
وقتی عزرائیل به سوال پیامبر درباره دلسوزی هایش جواب داد حضرت محمد نکته بسیار جالبی را به او در ابن باره متذکر شدند.
مرگ آسان

عواملی که باعث آسان شدن مرگ می شود؟

زمان مطالعه : 11 دقیقه
تردیدی نیست که اگر من ایمان به خدا و آخرت داشته باشم و سیم اتصال من به خدا وصل باشد مرگ انسان آسان می شود.
جان انسان

جان انسان را چه کسانی میگیرند و چگونه ؟

زمان مطالعه : 4 دقیقه
درباره اینکه چه کسی جان انسان را میگیرد , عزرائیل یا فرشتگان ؟ خداوند در قرآن پاسخ روشنی در این باره به انسان ها داده است.
روبرو شدن با عزرائیل

با عزرائیل چگونه روبرو می شویم؟

زمان مطالعه : 6 دقیقه
عزرائیل همانند آئینه ای است در مقابل ما که جان خویش را در او می بینیم در زمان روبرو شدن با عزرائیل اینکه او را زیبا ببینیم یا زشت بستگی به سیرت خودمان دارد.