پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر
زنان باید “تست پاپ اسمیر” را از سن 21 تا 65 سال هر سه سال یکبار انجام دهند تا اگر احتمالا به بیماری های خطرناک دچار شده باشند قبل از اینکه دیر بشود درمان شوند.
پاپ اسمیر غیرطبیعی

اگر نتیجه ی تست پاپ اسمیر غیرطبیعی بود درمان چیست؟

زمان مطالعه : 7 دقیقه
نتیجه تست پاپ اسمیر اگر غیرطبیعی باشد حتما نشانه این نیست که شما مبتلا به سرطان هستید بلکه با انجام تست های دیگر علت غیرعادی بودن آن مشخص می شود.