آیت الکرسی

آیت الکرسی
آیت الکرسی سه آیه از سوره بقره می باشد که از جمله برکت دار ترین آیه های قرآنی می باشد.
معجزات آیت الکرسی

معجزات آیت الکرسی - بخش 3

زمان مطالعه : 4 دقیقه
معجزات آیت الکرسی در بخش انتهایی این مجموعه به اثرات آیت الکرسی در زمینه ی رفع بلایا و برآورده شدن حاجات و همچنین دهها خواص دیگر از آیت الکرسی اختصاص دارد.
معجزات آیت الکرسی

معجزات آیت الکرسی - بخش 2

زمان مطالعه : 5 دقیقه
معجزات آیت الکرسی نامحدود است و از فرمایشات پیشوایان و آیات قرآنی می توان به این مهم پی برد. دهها معجزه از آیت الکرسی از دیدن جای بهشت تا رفع گرفتاری از فضایل آیت الکرسی است.
معجزات آیت الکرسی

معجزات آیت الکرسی - بخش 1

زمان مطالعه : 4 دقیقه
معجزات آیت الکرسی و ثواب خواندن آیت الکرسی در موارد مختلف و برای طلب حاجات مهم بسیار گسترده است که در این قسمت به بخشی از آن ها می پردازیم.