نمناک سرگرمی

گوناگون

آفرینش مگس

علت جالب آفرینش مگس را می دانید ؟


آفرینش هیچ موجودی بدون حکمت نیست مگس یکی از حشراتیست که هرکسی با دیدن مزاحمت هایش به این فکر می کند که چرا خداوند همچین موجودی خلق کرده است.