برو به :
نمناک

تکنولوژی

فیسبوک

تک سوال خاص فیسبوک برای استخدام

فیسبوک این غول اینترنتی برای این که یک کارمند مورد نیاز را از میان داوطلبان انتخاب کند پرسشی تامل برانگیز را از آنها می پرسد که در ادامه مطلب با این سوال ویژه مدیران فیسبوک آشنا می شوید.