برو به :
نمناک شبکه جم
این مطلب مفید بود ؟ 5 3
3.18
مدیر شبکه جم

قاتل مدیر شبکه جم چه کسی است؟!


سعید کریمیان مدیر شبکه جم به ضرب گلوله کشته شد ، بررسی خواستگاه فکری سعید کریمیان و مخالفان او راهنمایی برای یافتن قاتل مدیر شبکه جم است.