فال رنگ چشم

کد مطلب : 1108زمان مطالعه : 2 دقیقه
شخصیت شناسی از روی رنگ چشم ، چشم شما چه رنگی است؟ آیا می دانید که رنگ چشم شما ، رازهای پنهان درونتان را فاش می کند؟ شما میتوانید با توجه به رنگ چشم اطرافیانتان به برخی ویژگی های شخصیت آنها پی ببرید.

1- رنگ چشم عسلی
با وجود اینکه چشم عسلی ها، انسان هایی خوش قلب هستند ولی با د یگران صریح نیستند . این افراد همیشه به د نبال د وست می گرد ند . چشم عسلی ها معمولاً از کود کی روی پای خود می ایستند و د وست ند ارند به د یگران تکیه کنند .

2- رنگ چشم آبی
د ارند گان چشم های آبی، د ارای نگاهی عمیق هستند و شخصیتی حساس د ارند . این افراد به راحتی فکر و نظر خود را به د یگران تحمیل می کنند .

3- رنگ چشم مشکی

صاحبان چشمان مشکی، انسان هایی رویایی هستند که د ر فضای شاعرانه ای زند گی می کنند و همچنین بسیار د ست و د ل باز هستند . بسیار سعی می کنند با هر چه د ارند به د یگران کمک کنند . این افراد همچنین د ارای خلق و خوی اجتماعی و احساسات ظریف هستند .

4- رنگ چشم قهوه ای

چشم قهوه ای، سمبل مهربانی و محبت است و هر چه تیره تر باشد مهر و محبت صاحبش بیشتر است. چشم قهوه ای ها، بسیار خونسرد ند و هرچه را که می خواهند به راحتی تصاحب می کنند .

5- رنگ چشم خاکستری

صاحبان چشم های خاکستری، د و د سته هستند . یا از شخصیتی آرام برخورد ارند و یا شخصیتی عصبی و انقلابی د ارند ، ولی د ر مجموع انسان هایی سرسخت و سنگین د ل هستند .

6- رنگ چشم سبز
رنگ چشم سبز، نشان د هند ه آن است که صاحبان آن، شخصیتی قوی و اراد ه ای بالا د ارند . د ر تصمیم گیری ها، خیلی محکم عمل می کنند و تا حد ی خود رای و مغرور نیز هستند . این افراد ، اعتماد به نفس بالایی د ارند و تا آخرین توان خود به د یگران کمک می کنند .

فال رنگ چشم

4.2467
این مطلب مفید بود ؟39275
برگرفته از parsnaz.ir
برچسب : فال
وبگردی