برو به :
اولین کنسرت الکترو راک در ایران

اولین کنسرت الکترو راک در ایران


تزکیه و تخلیه؛ این روزها جوانان هنردوست و طرفدار موزیک راک ایران با دیدن یا شنیدن این دو کلمه به یاد کنسرت های پرهیجان شهاب صادقی می افتند.