برو به :
نمناک سرگرمی

اتومبیل

تسمه تایم

تشخیص شل و سفت بودن تسمه تایم خودرو


تعویض تسمه تایم به علت تخصصی و گران بودن هزینه سرویس برای بسیاری از صاحبان خودرو کاری ترسناک است اما در بسیاری موارد ممکن است تسمه تایم شل یا سفت باشد که میتوانید با تشخیص درست این کار را خودتان انجام دهید.
تسمه تایم

زمان تعویض تسمه تایم خودرو


نگهداری خودرو مهم ترین نقش را در طول عمر این وسیله و هزینه هایی برای مالک دارد. این بار می خواهیم به بررسی تسمه تایم و تعویض آن پس از چند کیلومتر بپردازیم.