فال عطسه

فال عطسه در روزهای هفته

کد مطلب : 1113زمان مطالعه : 11 دقیقه
فال عطسه یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین فال ها می باشد که معنی عطسه کردن در طول شبانه روز در ایام هفته را بیان میکند.مثلا اینکه در هر ساعتی از هر روز از هفته عطسه چه مفهومی دارد و چه اتفاقی خواهد افتاد.

 فال عطسه

اعدادی که مشاهدده می کنید، مربوط به ساعات شبانه روز می باشند. مثلا عطسه کردن بین 6 تا 7 صبح.

 

جمعه5 شنبه4 شنبه3 شنبه2 شنبه1 شنبهشنبه******
کمی صبر کننامه دریافت میکنیخواب تو را می بیند یک خیالروز بدی داریکمی صبر کنروز خوب میگذرد6-7
فامیل میشویددیدارغیر منتظرهدرموردت کنجکاوی میکند مواظب دوستانت باشهمان می آیدامروز خوشحالیمواظب کارهایت باش7-8
زیبایی امامغرورجوابش رابدهمغرورنباشدررویایی هستی ولی نمیدانیزدست1 نفر ناراحت می شویدیدارمطمئن باش دوستت دارد8-9
به مسافرت میرویصحبت مهمی میشوداتفاقی برایت می افتدخوابهایت به حقیقت می پیونددبه تو فکرمیکندمی خواهد تو را ببیندخوشحالی9-10
با او رابطه برقرار میکنیدوست دارد تو را ببیندنامه دریافت میکنیهرگز فراموشت نمیکند

با او رابطه برقرار میکنیدیداربا کسی که دوستش داریباتوصحبت میکند10-11
اولین عشقش هستیدیداربه تو فکر میکنداز خوابی وحشت داریبه تو می اندیشددعوا میکنیدوستت دارد

11-12
صحبت درباره توستدیدارخبر خوش

هوشیار باشغمگینیبه آرزویت میرسیمواظب خودت باش12-13
به میهمانی میرویدلت پیش اوستبه تو احترام میگذاردبیش از حد کنجکاویبه آرزوهایت میرسیبه گذشته فکر کندیدار با کسی13-14
عاشق او میشوی
دوستت داردبه حرف مردم اعتماد داردفامیل میشویدطرفداری از توزیبا به نظر می رسدیک اتفاق بد می افتد14-15
او را میبینیاذیتش نکناز تو خوشش می آیدبه زیبائیت ننازیک سختی در راه داریعجله در دوستی داریمهربانی می بینی15-16
مطمئن باش اولین عشقشیبعدازظهر خوشی داریدرست فکر کنبه فکر آرزوهای گذشته ات باشدوستت دارددر کارهایت کمی ناراحتییک روزخوب و عالی16-17
خیانت کار نباشمواظب اوقات باشیک خبر جدیددیدار با کسی که دوستش داریصحبت در مورد توستدر کارها کمکت می کندبه تو فکر میکند17-18
ازدواجکسی دوستت دارد وتو نمی دانی

دوست عزیزت می آیدنامه ای دریافت میکنیازدواجصبور باشبرایش ارزشمندی18-19
اگر باکسی درددل می کنی مراقب باشهیچ اتفاقی نمی افتددر تکاپوییمنتظری
تهدید
منتظر باشکمکش کن19-20
در رنج و سختی قرار می گیردبه کارهایش فکر کنبعدازظهر خوشی داریبه فکر فردا باشدیداربا کسی که سالها اورا ندیده ایخیانت می کنیدیدار غیر منتظره20-21
کمی درباره خودت فکر کنخیانت کار نباشصحبت درباره توستمضطربییک شب ترسناکصحبت در مورد توستدرباره تو صحبت میکند21-22
به حرف مردم اهمیت ندهدیدارمنتظر کسی هستیکسی راجع به تو حرف می زندیک اتفاق خوببه رفتارت اهمیت می دهددرباره تو صحبت کرده22-23
مواظب خودت باشخوش بختیازدواجبه فکرت می رسدخوابهای خوشخواب خوشی می بینیدر خواب تو را می بیند23-24

 

فال عطسه در روزهای هفته

4.3252
این مطلب مفید بود ؟21933
برگرفته از پارس ناز
وبگردی