ماساژ کف پا
اختلالات خواب مهم ترین مشکل در بیماران دیالیزی است که با ماساژ بازتابی کف پا به حداقل میرسد.

خواب بهتر بیماران دیالیزی با ماساژ کف پا

اگرچه دیالیز درمانی است برای بیمارانی که کلیه های خود را از دست داده اند و مجبورند از دیالیز برای ادامه حیات خود استفاده کنند اما دیالیز علاوه بر هزاران کارکرد مثبتی که در بدن دارد باعث ایجاد اختلالاتی در بدن نیز میشود که از جمله آن میتوان به اختلالات خوای در بیماران دیالیزی اشاده کرد .

دیالیز رایج ترین روش برای درمان بیمارانی است که نارسایی کلیه در آنها به مراحل نهایی رسیده باشد. کلیه ها مسئول تصفیه کردن مواد زائد از خون هستند. دیالیز عملیاتی است که جایگزینی برای بسیاری از وظائف و مسئولیت های طبیعی کلیه ها می باشد. دیالیز به افراد این امکان را می دهد، با اینکه دیگر کلیه هایشان به خوبی کار نمی کند، بتوانند زندگی خوب و مفیدی را بگذرانند. همودیالیز شایع ترین روش درمان جایگزین کلیه در بیماران کلیوی است. در این روش خونی که از یک مسیر عروقی ثابت یا موقتی بدست می آید با سرعت 300 میلی لیتر در دقیقه یا بیشتر به درون مویرگهایی که از غشاهای نیمه مصنوعی ساخته شده اند، پمپ می گردد.

بیمارانی که هر دو کلیه خود را به دلایل مختلف از دست می دهند، لازم است برای زنده ماندن، به طور مرتب از دستگاه همودیالیز استفاده نمایند. این بیماران، اغلب دچار مشکلاتی جانبی نظیر بی خوابی نیز می گردند. هرچند، به نظر می رسد این مشکل راه حل ساده ای دارد!

ماساژ کف پا درمانی نوین برای بیماران دیالیزی

اختــلالات خــواب جزو مهم تریــن مشــکلاتی هستند کــه بیمــاران همودیالیــزی بــا آن ها مواجــه می باشند. در حال حاضر، روشـی کـه بیشترین استفاده را بـرای درمـان این اختلالات در چنین بیمـارانی دارد، روش «درمـان دارویـی» اسـت که دارای عوارض خاص خود است. لـذا به دلیل وجود چنین عوارضی در روش درمان دارویی، یافتن روش های کم یا بدون عارضه و همچنین کارآمد که بتواند اختلالات خواب را در بیماران همودیالیزی برطرف نماید، دارای اهمیت ویژه ای است.

در این زمینه، گروهی از پژوهشگران ایرانی در پژوهشی جالب، تاثیـر نوعی ماسـاژ پا را بر کیفیـت خـواب بیمـاران همودیالیـزی مورد بررسی قرار داده اند.

ماساژ کف پا

ماساژ کف پا باعث بهبود اختلال خواب در بیماران دیالیزی میشود

در این پژوهش که از نوع کارآزمایـی بالینـی بوده و توسط محققینی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین به انجام رسیده، روش موسوم به «ماساژ بازتابـی کـف پـا» بـر روی 62 تن از بیمـاران همودیالیـزی شـهر قزویـن انجام شده و تاثیرات آن به کمک یکی از پرسشــنامه های استاندارد و علمی «کیفیــت خــواب» مورد ارزیابی واقع شده است.

در این بیماران، ماسـاژ بازتابـی کـف پـا بـه مـدت 12 جلسـه (سـه روز در هفتـه) و برای هــر پــا به مدت 15 دقیقــه انجــام شــده است.

بنا بر نتایج به دست آمده از این مطالعه، ماسـاژ بازتابـی کـف پـا توانسته بهبـودی مطلوبـی در کیفیـت خـواب بیماران همودیالیزی نشان دهد. طبق این یافته ها، بیمارانی که این ماساژ را دریافت نموده بودند، نسبت به سایرین، کیفیت خواب بسیار بهتری را گزارش نموده اند.

نتایـج این مطالعـه که در مجله علمی پژوهشی «دانشکده پرستاری و مامایی همدان» وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان منتشر گردیده، حاکی از آن است کـه اسـتفاده از ماسـاژ بازتابـی کـف پـا، تاثیر مطلوبی در بهبود کیفیت خواب بیمـاران همودیالیـزی داشته و بنا بر اعتقاد مجریان این پژوهش، می توان از آن بـه عنـوان یـک مداخلـه مفیـد و مؤثـر در بهبـود کیفیـت خـواب چنین بیمارانی اسـتفاده نمـود.

ماساژ کف پا برای درمان اختلالات خواب در بیماران دیالیزی

52
این مطلب مفید بود ؟20
توجه : مطالب بخش بهداشت و سلامت سایت نمناک از منابع خارجی ترجمه شده و تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد . از اینرو توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست .
برگرفته از بهداشت نیوز / م.ف
وبگردی