نمناک سبک زندگی

روانشناسی

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی از روی فرم شانه ها


روش جالب دیگری برای شخصیت شناسی دقت در فرم حالت سرشانه هاست ، به طبع افرادی که شانه های خمیده دارند از نظر شخصیتی با افرادی که شانه بالا هستند متفاوتند.
شخصیت شناسی

شخصیت شناسی افراد از روی فرم لب ها


فرم لب ها یکی از مهم ترین ویژگی های تعیین کننده شخصیت به حساب می آیند ، در این بخش از سرگرمی نمناک با نگاهی به فرم لب ها برخی از ویژگی های شخصیتی هر فرد را بیان کرده ایم .
مراجعه به روانشناس و مشاور خوب

مراجعه به روانشناس و مشاور خوب


مشاور خوب پیش از اینکه گوینده خوبی باشد، شنونده خوبی است. یعنی صحبت های مراجعین خود را با دقت و به طور کامل می شنود و با توجه به آنها شروع به ارائه راهکار به فرد می کند.
تربیت فرزند

توصیه روانشناسان برای تربیت بهتر فرزندان


کلید اصلی شیوه تربیتی مناسب برای تربیت کودک درک شخصیت خلق و خوی کودک است تا در کنار آن بتوانید استعدادها و تمایلات او را بهتر شناسایی کنید.اما نمی توان گفت که یک راه قطعی برای تربیت کودکان در همه موارد وجود دارد.
صفحه 1 از 3