برو به :
هسته ای اسرائیل

راز هولناک هسته ای اسرائیل فاش شد


اسناد جدیدی که توسط ماهواره تجسسی آمریکا ثبت شده بود دیروز منتشر شد و بر اساس آن جنایت جدید هسته ای اسرائیل با آفریقای جنوبی در اقیانوس هند فاش شد.