برو به :
نمناک ورزش

گوناگون

محمد باقری معتمد

محمد باقری معتمد از ایران رفت !


محمد باقری معتمد تکواندو کار ایرانی, قهرمان تکواندوی جهان و نایب قهرمان المپیک از ایران مهاجرت کرد و به تیم مهماندوست پیوست.