جملات زیبای انگلیسی
این جملات انگلیسی پر محتوا و پر مفهوم تاثیر عجیبی در رفتار و شخصیت شما در زندگی خواهد داشت. این جملات زیبا از بزرگان و افراد با تجربه می باشند.

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه در مورد موضوعات مختلف

بهترین کلمات و عبارات آن هایی هستند که معنی و مفهومی را در مورد زندگی به شما یاد بدهند. به همین دلیل اگر شما هم عاشق جمع آوری بهترین جملات هستید، می توانید این قسمت از نمناک را تا انتها مطالعه کنید تا بتوانید از جملات افراد بزرگ استفاده کنید.

جملات راجع به شوخ طبعی

"Nobody says you must laugh, but a sense of humor can help you overlook the unattractive, tolerate the unpleasant, cope with the unexpected, and smile through the day." —Ann Landers

قرار نیست که حتماً راجع به همه چیز بخندید اما شوخ طبعی می تواند به جذابیت شما، تحمل لحظات ناخوشایند و مقابله کردن با اتفاقات غیر منتظره کمک کند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Perhaps I know best why it is man alone who laughs; he alone suffers so deeply that he had to invent laughter." —Friedrich Nietzsche

افرادی که بیشتر از بقیه می خندند، قطعاً در تنهایی رنج و درد عمیق تری را تحمل می کنند و آن را پشت خنده هایشان پنهان می سازند.

خندیدن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Nothing shows a man's character more than what he laughs at." —Johann Wolfgang Von Goethe

.اگر می خواهید به شخصیت یک نفر پی ببرید ، باید ببینید که بیش از هر چیز به چه می خند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Life is like a mirror; we get the best results when we smile at it." —Unknown

زندگی مانند آینه است . زمانی که به آن می خندیم ، بهترین نتایج را بدست می آوریم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Laugh as much as you breathe and love as long as you live." —Johnny Depp

تا زمانی که نفس می کشید بخندید و تا زمانی که زندگی می کنید عاشق باشید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Just because it's not what you were expecting doesn't mean it's not everything you've been waiting for." —Unknown | Source

اگر چیزی که انتظارش را می کشید، اتفاق نیفتاده است ؛ دلیل بر این نمی شود که از آرزوهای دیگرتان هم دست بکشید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Never take someone who makes you smile for granted." —Unknown

هرگز افرادی که باعث لبخند شما در زندگی هستند را کنار نگذارید.

جملات در مورد لبخند

جملاتی راجع به ارزش گذاشتن به خود

"The world is full of beautiful things, including you." —Unknown

جهان پر از چیزهای زیبا است که یکی از آن ها خودتان هستید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Every time you think of giving up, remind yourself what kept you holding on." —Unknown

هر زمان که به فکر تسلیم شدن بودید ، به خودتان یادآوری کنید که چه چیزی شما را به زندگی امیدوار می کند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Sometimes you have to forget what you want in order to remember what you deserve." —Unknown

گاهی اوقات بهتر است چیزهایی را که می خواهید، فراموش کنید تا یادتان بیاید لایق چه چیزهایی هستید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because what the world needs is people who have come alive." —Howard Thurman

از خودتان بپرسید که جهان به چه چیزی نیاز دارد. از خودتان بپرسید که با چه چیزهایی سر حال تر می شوید و سپس به دنبال انجام آن ها بروید، زیرا جهان به مردمی نیاز دارد که احساس شادیو زنده بودن کنند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending." —Maria Robinson

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و دوباره شروع تازه داشته باشد اما همه می توانند از همین امروز شروع کنند و یک پایان جدید بسازند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Always do what you are afraid to do." —Ralph Waldo Emerson

همیشه به دنبال انجام کارهایی بروید که از آن می ترسید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"If you would create something you must be something." —Johann Wolfgang Von Goethe

اگر می خواهید که چیزی را خلق کنید ، باید اول خودتان به آن تبدیل شوید.

رسیدن به موفقیت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Years teach us more than books." —Berthold Auerbach

تاریخ بیشتر از کتاب ها به ما درس می دهد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Try not to become a man of success but a man of value." —Albert Einstein

نباید فقط به دنبال موفقیت باشید ، بلکه باید به ارزش هایتان هم فکر کنید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Never regret the past, because whatever happened in the past has made us what we are today." —L. Ron Hubbard

هرگز حسرت گذشته را نخورید. زیرا هر اتفاقی که در گذشته افتاده، باعث شده که هم اکنون در چنین جایگاهی باشید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Maturity comes with experience, not age." —Unknown

بلوغ با تجربه حاصل می شود، نه با سن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"The only thing in life that you absolutely have to do is die. Everything else is negotiable." —Karen Thompson Walker

تنها چیزی که برای انجام آن در زندگی اجبار دارید، مردن می باشد . بقیه چیزها قابل تغییر است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Give respect, earn respect. How you treat others is a reflection of yourself." —Robin Sharma

احترام بگذارید تا احترام دریافت کنید . دیگران انعکاس رفتار شما هستند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"There are many people out there that will tell you, 'You can't.' What you've got to do is turn around and say, 'Watch me.'" —Stephen Fry

بسیاری از افراد هستند که به شما می گویند نمی توانید . تنها کاری که باید انجام دهید، این است که به سمت آن ها برگردید و از آن ها بخواهید فقط نظاره گر شما باشند.

اعتماد به نفس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"The worth of a person is not in what they own or how much they make, but in how much they give without need for anything in return." —Unknown

ارزش یک شخص به اموال و دارایی اش نیست ، بلکه به بخشش های بی چشم داشت می باشد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"The most excellent Jihad is that for the conquest of self." —Prophet Muhammad

"عالی ترین جهاد، جهاد برای فتح نفس است." -حضرت محمد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"I am not perfect but at least I am me." —Unknown

مهم نیست که چقدر عالی باشید، مهم این است که خودتان باشید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Instead of always judging all other people all the time, take some time and try judging yourself, and ask yourself whether you are what you think you are." —Unknown

به جای این که همیشه در حال قضاوت کردن دیگران باشید ، زمان بگذارید و خودتان را قضاوت کنید. از خودتان بپرسید آیا آن چیزی که فکر می کردید هستید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"It is better to be hated for who you are than to be loved for what you are not." —Andre Gide

بهتر است که دیگران از خود واقعی شما متنفر باشند تا اینکه عاشق چیزی باشند که شما نیستید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"It is not necessary to know the answer. If we live the questions, life moves us into the answer—when we are ready." —Deepak Chopra

اصلاً نیازی نیست که پاسخ سوالاتتان را بدانید . زندگی کم کم ما را به سمت پاسخ سوالاتمان پیش می برد، به شرطی که آمادگی داشته باشیم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Express yourself and don't mind what other people say, because in the end, it’s about you, not them." —Unknown

توانایی های خودتان را ابراز کنید و به گفته های دیگران توجه نکنید . زیرا در نهایت خودتان مسئول اشتباهاتتان هستید، نه دیگران.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned." —Buddha | Source

عصبانیت مانند در دست گرفتن یک ذغال داغ برای پرتاب به سمت دیگری می باشد. تنها کسی که از داغی ذغال می سوزد، خودتان هستید.

جملات انگلیسی انگیزشی

جملات راجع به خشم

"Control your anger because it is just one letter away from danger." —Unknown

خشم خودتان را کنترل کنید، زیرا یک قدم با خطر فاصله دارد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"The world is a vehicle for you. If you drive it, it will deliver you to your destination. If it drives you, you will be destroyed." —Al Hasan al-Basri

جهان برای شما مانند یک وسیله نقلیه می باشد . اگر خودتان رانندگی کنید، می تواند شما را به مقصودتان برساند . اگر ماشین راننده ای نداشته باشد، قطعاً آسیب خواهید دید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Change is the nature of life! But challenge is an aim of life! So always challenge the changes, not change the challenges." —Amitabh-Bachchan

تغییر، ماهیت زندگی است اما چالش یک هدف در زندگی می باشد . بنابراین همیشه تغییرات را به چالش بکشید، نه اینکه چالش های زندگی را تغییر دهید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"When somebody hurts you they take power over you, if you don't forgive them then they keep the power. Forgive and after you forgive them, forgive yourself." —Cicely Tyson

زمانی که شخصی به شما آسیب می زند ، یعنی روی شما سلطه دارد . اگر او را نمی بخشید ، هنوز اجازه دادید که روی شما قدرت داشته باشد . پس هم او را ببخشید، هم خودتان را.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak." —Michel de Montaigne

کسی که در یک جر و بحث صدایش را بالا می برد ، ضعف خود را نشان می دهد.

خشم و عصبانیت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Sometimes people put up walls not to keep others out, but to see who cares enough to tear them down." —Banana Yoshimoto

گاهی اوقات انسان ها به دور خودشان دیوار می کشند ، نه برای اینکه دیگران را بیرون از دیوار نگه دارند. بلکه ببینند چه کسی حاضر است به خاطر آن ها دیوار را خراب کند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"I hate to fight. I like to love. But I will fight for what I love." —Unknown

من از جنگیدن متنفرم. عاشق عشق ورزیدن می باشم اما قطعاً برای چیزی که دوست دارم خواهم جنگید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Compromising doesn’t mean that you are wrong and the other person is right, it only means that you value your relationship more than your ego." —Mark Matthews

آشتی کردن به معنای این نیست که شما اشتباه کردید و فرد مقابل کار درست را انجام داده است. آشتی تنها به معنای این است که ارزش رابطه برای شما بیشتر از خودتان است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Sometimes it's better to lose the argument than lose the person or the relationship." —Unknown

گاهی اوقات بهتر است که از جر و بحث و دعوا و دست بکشیم تا اینکه به خاطر آن یک شخص یا یک رابطه از دست بدهیم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Holding on to anger is like drinking poison and hoping the other person will die." —Unknown

عصبانی بودن مانند این است که مقداری سم بخورید و انتظار داشته باشید که طرف مقابل بمیرد.

عصبانی بودن

جملاتی در مورد موفقیت

"Kindness and hard work will take you further than intelligence." —Unknown

مهربانی و سخت کوشی بیش از باهوش بودن شما را به سمت جلو هل می دهد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"The road to success is always under construction." —Lily Tomlin | Source

جاده موفقیت همیشه در دست ساخت است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"To dream anything that you want to dream:that's the beauty of the human mind. To do anything that you want to do:that is the strength of the human will. To trust yourself to test your limits:that is the courage to succeed." —Bernard Edmonds

راجع به هر چیزی که می خواهید رویا سازی کنید . رویا داشتن زیبایی ذهن انسان را نشان می دهد. هر کاری را که می خواهید انجام دهید. انجام دادن خواسته ها، قدرت انسان را نشان می دهد. به خودتان برای آزمایش محدودیت ها اعتماد کنید، این کار انگیزه شما را برای موفقیت نشان می دهد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Talent is like a perfume bottle. If you never open it, nobody knows the fragrance inside it. Act wisely; be open." —Unknown

استعداد مانند یک شیشه عطر می باشد. اگر هرگز در آن را باز نکنید، هیچ کس نمی تواند رایحه داخل آن را بفهمد. پس هوشمندانه رفتار کنید و خودتان را به دیگران نشان دهید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"See the clock when you have no work; don't see the clock when you are working. Clock is a lock for success." —Bill Gates

زمانی که کاری ندارید ، به ساعت نگاه کنید اما زمانی که در حال انجام کار می باشید به آن نگاه نکنید. ساعت قفل موفقیت است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Be simple, but look stylish. Be tough, but look soft. Be tense, but look cool. Be a winner, but look like a beginner." —Unknown

ساده اما باکلاس باشید ، محکم اما لطیف باشید، با جذبه اما جذاب باشید . برنده باشید اما مانند یک تازه کار به نظر برسید.

محکم بودن برای موفقیت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Life doesn't require that we be the best, only that we try our best." —H. Jackson Brown, Jr.

زندگی نیاز ندارد که بهترین باشیم ، فقط باید تلاش کنیم که انسان بهتری باشیم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Never be afraid to try something new. Remember:amateurs built the ark. Professionals built the Titanic." —Father Brown

هرگز از تجربه کار های جدید نترسید . به یاد داشته باشید که آماتورها برای اولین بار قایق ساختند و متخصصان تایتانیک را ساختند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Don't tell me how educated you are, tell me how much you traveled." —Prophet Muhammad

اصلا به من نگو که چقدر تحصیل کرده هستی ، به من بگو که چقدر سفر کرده ای.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Remember, things don't get better by chance. They get better by change." —Unknown

هیچ گاه هیچ چیز در زندگی شانسی بهتر نمی شود ، همه چیز با تغییر بهبود پیدا می کند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Silence is the best answer for all questions, and smiling is the best reaction in all situations." —Unknown

سکوت بهترین پاسخ برای تمام سوالات می باشد و لبخند بهترین واکنش برای تمام شرایط زندگی است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"The man who removes a mountain begins by carrying away small stones." —Chinese proverb

کسی که کوه ها را کنار می زند، قطعاً از جمع کردن سنگ های کوچک شروع کرده است.

رسیدن به اهداف

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Time isn't against you. Time is given to you. How you live it, spend it, waste it—is solely up to you." —Unknown

زمان دشمن شما نیست. زمان در اختیار شما قرار گرفته است . این که چگونه از آن استفاده می کنید و چه قدر آن را هدر می دهید، فقط به خودتان بستگی دارد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"It isn't what they say about you, it's what they whisper." —Errol Flynn

شما چیزی نیستید که دیگران می گویند، بلکه آن چیزی هستید که دیگران در موردتان پچ پچ می کنند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Any dream worth dreaming is worth the effort to make it come true." -—Evan Gourley"

رویا ارزش تجسم کردن و تلاش برای به حقیقت پیوستن را نیز خواهد داشت.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Imagination is far better than knowledge." —Albert Einstein

وهم و خیال بهتر از آگاهی می باشد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"What is for you will not go by you." —Scottish Proverb

چیزی که برای تو باشد، هرگز از دست تو نخواهد رفت.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today." —James Dean

جوری رویاسازی کن که انگار برای همیشه زنده هستی و جوری زندگی کن که انگار امروز میمیری.

رویاسازی در زندگی

جملات راجع به شکست

"Failure is never final and success is never ending. Success is a journey, not a destination." —Ben Sweetland

شکست همیشه آخر راه نیست ، موفقیت نیز انتها نخواهد بود . موفقیت یک سفر است نه یک مقصد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"I can accept failure, but I can't accept not trying." —Michael Jordan

من می توانم شکست را قبول کنم اما نمی توانم تلاش نکردن را بپذیرم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"The greatest mistake we make is living in constant fear that we will make one." —John C. Maxwell

بزرگترین اشتباهی که در زندگی انجام می دهیم ، این است که همیشه از خلق کردن می ترسیم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Nothing is interesting if you are not interested." —Lionel Shriver

هیچ چیز نمی تواند هیجان انگیز باشد، اگر به آن علاقه نداشته باشید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Two things are infinite:the universe and human stupidity, and I’m not sure about the universe." —Albert Einstein

دو چیز در زندگی بی انتها هستند:جهان و حماقت انسان. البته در مورد جهان مطمئن نیستم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Never trust the advice of a man in difficulties." —Aesop

هرگز به توصیه شخصی که در سختی افتاده، عمل نکن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again." —Flavia Weedn

اگر قرار است که رویای ما به زمین بیفتد و به هزاران تکه تقسیم شود ، هرگز از این که یک قسمت از آن را برداری و دوباره شروع کنی، نترس.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"The single hand that wipes your tears during your failures is better than the countless hands that come together to clap you on your success." —Unknown

فقط یک دست که اشک هایت را در طول شکست خوردن در زندگی پاک می کند ، بهتر از تعداد دستان بیشماری می باشد که برای موفقیتت دست می زنند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Loneliness happens not when you are alone, but when no one cares." —Unknown

تنهایی زمانی اتفاق نمی افتد که تنها هستید ، بلکه زمانی است که هیچکس به شما توجه نمی کند.

شکست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Don't place your mistakes on your head; their weight may crush you. Instead, place them under your feet and use them as a platform to view your horizons." —Unknown

مشکلاتتان را از سرتان بیرون کنید . سنگینی آن ها شما را آزار خواهد داد. به جای آن، آنها را زیر پایتان بگذارید و بالاتر بروید تا بتوانید افق را تماشا کنید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Life brings you troubles and hardships to see how you handle pressure. You don't appreciate happiness until you have experienced sadness." —Unknown

زندگی سختی و مشکلات زیادی را برای شما فراهم می آورد تا ببیند چگونه می توانید زیر این همه فشار خودتان را کنترل کنید . هیچ وقت نمی توانید قدردان شادی باشید تا زمانی که غم و ناراحتی را تجربه نکرده باشید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"If you keep on doing what you've always done, you'll keep on getting what you've always got." —Henry Ford

اگر به چیزی که همیشه انجام می دادید ادامه دهید ، به چیزی می رسید که همیشه رسیده بودید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Every exit is an entry to somewhere else." —Tom Stoppard

هر خارج شدن، یک راه ورود برای جای دیگر می باشد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Why worry about the past? It's done and gone. You can't change it. What you can do is learn from your past mistakes and make sure that they don't mess up the future." —Unknown

چرا نگران اتفاقات گذشته هستی ؟ تمام آنها انجام شده و تمام شده است، نمی توان آن را تغییر داد . تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که از اشتباهات گذشته خود درس بگیریم و مطمئن شویم که دیگر آن ها را در آینده تکرار نخواهیم کرد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Greatness comes not when things always go well for you. Instead, greatness comes when you're really tested, when you take some knocks and some disappointments." —Richard Nixon

عالی بودن زمانی اتفاق نمی افتد که همه چیز طبق میل تو پیش برود . بلکه زمانی اتفاق می افتد که آزمایش کنی، شکست بخوری و ناامید نشوی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Never regret something that once made you smile, and never regret your mistakes:they made you who you are." —Amber Deckers

هرگز حسرت چیزهایی را نخور که به خاطر آن ها لبخند می زدی و هرگز پشیمان اشتباهاتت نباش. همان ها باعث شدند که اکنون به این جا برسی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"In three words I can sum up everything I've learned about life:It goes on." —Robert Frost

اگر بخواهم در 3 کلمه زندگی را توصیف کنم، می توانم بگویم:این نیز بگذرد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Every saint has a past and every sinner has a future." —Oscar Wilde | Source

هر انسان پرهیزکاری گذشته ای داشته است و هر انسان گناهکار آینده.

شکست در گذشته

جملاتی در مورد عشق و زندگی

"Love is like wanting to touch a star. You know you can't reach it but you just keep on trying." —Unknown

عشق مانند خواستن لمس یک ستاره است ، میدانی که نمی توانی به آن برسی اما به تلاش خود ادامه می دهی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Love is not finding a hand that perfectly fits yours. It is finding the one who is willing to hold your hands no matter how unfit it may be." —Unknown

عشق به معنای پیدا کردن دستی نیست که کاملاً اندازه دست تو باشد . بلکه در مورد پیدا کردن کسی است که دوست دارد در هر شرایطی دستت را بگیرد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"It’s really hard to wait for the right person in your life . . . especially when the wrong ones are so tempting." —Unknown

بسیار سخت است که منتظر باشی یک فرد کاملاً درست به زندگی تو وارد شود ، مخصوصاً زمانی که افراد اشتباه زندگی بسیار وسوسه انگیز هستند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Love is not a negotiation. It's a magical connection!" —Unknown

زندگی یک مذاکره نیست، بلکه یک اتصال جادویی است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"People were created to be loved. Things were created to be used. The reason the world is in chaos is because things are being loved, and people are being used." —Samita Shafqat

بعضی از انسان ها خلق شده اند تا دوست داشته شوند ، اجسام خلق شدند تا استفاده شوند. به همین دلیل جهان در هرج و مرج است، زیرا اجسام دوست داشته می شوند و انسان ها استفاده می شوند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Don't wait for the right person to come into your life. Be the right person to come into someone else’s life." —Unknown

منتظر نباش که یک شخص عالی وارد زندگی تو بشود ، بلکه خودت همان شخص عالی باش که وارد زندگی دیگران می شوی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"If people are truly, madly, deeply in love with each other, they will find a way." —Unknown

اگر افرادی دیوانه وار عاشق یکدیگر هستند ، قطعاً آن ها معنی زندگی را پیدا کرده اند.

جملات انگلیسی عاشقانه

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Tell your family that you love them. Agree to disagree; let go of the grudges; forgive each other. Family is everything. Family is your life." —Unknown

به اعضای خانواده ات بگو که آن ها را دوست داری ، با مخالفت هایشان موافقت کن ، آن ها را ببخش. خانواده همه چیز زندگی هستند. خانواده زندگی تو هستند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"It matters not who you love, where you love, why you love, when you love, or how you love. It matters only that you love." —John Lennon

اصلاً مهم نیست که عاشق چه کسی هستی ، کجا را دوست داری ، چرا دوست داری ، چه زمانی دوست داری یا چگونه دوست داری. فقط مهم این است که چیزی را دوست داری.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"No matter how plain and simple you are, there's someone who'll surely look at you as if you are the most perfect creature ever existed." —Unknown

اصلاً مهم نیست که چقدر انسان ساده ای باشی . قطعا افرادی هستند که می توانند به تو نگاه کنند و عالی ترین مخلوق را در وجود تو ببینند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Falling for someone has no rules or even restrictions, we fall not because we wanted to but because we felt that we have already fallen." —Unknown

عاشق شدن هیچ قانون و محدودیتی ندارد . هرگز ما به میل و خواسته خودمان عاشق نمی شویم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Lucky is the man who is the first love of a woman. Luckiest is the woman who is the last love of a man." —Charles Dickens

مرد خوشبخت کسی است که اولین عشق یک زن باشد . خوشبخت ترین زن نیز کسی است که آخرین عشق یک مرد باشد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Only one thing can make a soul complete:that thing is love. Go for someone who is not just proud to have you but who will also take every risk just to be with you."—Unknown

فقط یک چیز می تواند روح تو را کامل کند و آن هم عشق است. پس به دنبال کسانی برو که نه تنها به داشتن تو افتخار می کنند، بلکه می توانند انجام هر خطری را برای به دست آوردن تو به جان بخرند.

عاشق بودن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"If you hold back your feelings because you are afraid of getting hurt, you end up hurting anyway." —Unknown

اگر مانع ابراز احساسات شوی تا ضربه نخوری ، مطمئن باش که در نهایت ضربه خواهی خورد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Do not leave the ones you love for the ones you like for one day the ones you like will leave you for the ones they love." —Unknown

هرگز عشقت را به خاطر دوست داشتن یک روزه شخص دیگر ترک نکن ، زیرا کسی که دوستش می داری، در نهایت یک روز تو را برای عشق واقعی اش ترک خواهد کرد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Sometimes you have to just walk away, and accept things happen for a reason, even if that reason hurts." —Unknown

گاهی اوقات بهتر است که بروی و قبول کنی که هر اتفاقی حکمتی دارد ؛ حتی اگر این حکمت به تو ضربه زده باشد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"I don't know which is worse:loving someone knowing it’s going to cause you pain or being in pain because you can't love someone." —Unknown

من نمی دانم که کدام بدتر است :این که شخصی بداند که دوستش داری و به تو ضربه بزند یا اینکه از اینکه معشوقه تو از عشقت خبر ندارد، عذاب بکشی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"If love hurts, it's one-sided love. Someone worth crying for will never make you cry." —Unknown

عشقی که به تو ضربه بزند ، یعنی آن عشق یک طرفه است . کسی که ارزش تو را بداند ، هرگز باعث گریه تو نخواهد شد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Love is just a word until someone comes along and gives it meaning." —Paulo Coelho

عشق فقط یک کلمه می باشد تا اینکه شخصی پیدا شود و معنی آن را به تو نشان دهد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Don't marry the person you think you can live with; marry only the individual you think you can't live without." —James Dobson

با کسی ازدواج نکن که فکر می کنی می توانی در کنار او زندگی کنی. با کسی ازدواج کن که فکر می کنی بدون او نمی توانی زندگی کنی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed." —Carl Jung

ملاقات دو شخصیت مانند ارتباط دو ماده شیمیایی می باشد ، اگر هیچ واکنشی نشان ندهند ، هر دو تغییر شکل می دهند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"Anyone can love a rose, but who loves the leaf that adds beauty to it? Don’t love someone who is beautiful, love someone you makes your life beautiful." —Unknown

.همه گل رز را دوست دارند اما چه کسی برگ آن را دوست دارد که باعث زیبایی گل رز شده است؟ هیچ کس را به خاطر زیبایش دوست ندار، بلکه کسی را دوست بدار که زندگی تو را زیبا می کند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

"It hurts to love someone and not be loved in return, but what is the most painful is to love someone and never find the courage to let the person know how you feel." —Earl King

اینکه کسی را دوست بداریم و او ما را دوست نداشته باشد ، آسیب زننده است اما چیزی که از آن دردناک تر است ، این است که کسی را دوست داریم اما هیچ وقت شهامت گفتن آن را نداشته باشیم.

جملات زیبای انگلیسی در مورد عشق ،زندگی، موفقیت و ..

4.559
این مطلب مفید بود ؟536
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ن/ز.ت
وبگردی