افراد بالغ

11 کاری که افرد بالغ و عاقل هرگز انجام نمیدهد


افراد بالغ مسئولیت پذیرند و اجازه نمی دهند کوچکترین چیزی آنها را آزار بدهد، بنابراین هر فرد بالغ به شیوه خود عمل خواهد کردو هرگز برخی از کارها را در زندگی خود انجام نخواهد داد .
نوشتن کتاب

چطور مثل نویسنده ها کتاب بنویسیم؟


برای نوشتن کتاب باید در ابتدا هدف خودتان را به خوبی تعیین کنید و مراحلی که کمک شایانی به شما برای نوشتن کتاب می کند را به خوبی انجام دهید.