شعر با حرف م
برای مشاعره الفبایی؛ شروع شعر و بیت با حرف م را میتوانید از میان اشعار شاعران بزرگی همچون شهریار، حافظ و ... انتخاب کنید.

شعر با حرف م و شروع بیت مشاعره با م

شعر با حرف م از شاعران بزرگی همچون شهریار و مولانا و یا خالق غزلیات عاشقانه، حافظ، میتواند همان تک بیتی و دوبیتی های نابی را تشکیل دهد که شما برای مشاعره با حروف الفبا به آن نیاز دارید.

بخش مجموعه اشعار زیبا و عاشقانه شاعران معروف فارسی زبان در نمناک را با شروع شعر با حرف م، ادامه میدهیم.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

شعر با حرف م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

می‌دمد صبح و کِلِّه بست سحاب

الصَبوح الصَبوح یا اصحاب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت با حرف م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

می‌وزد از چمن نسیمِ بهشت

هان، بنوشید دَم به دَم مِیِ ناب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از حافظ که با م شروع شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مطلب طاعت و پیمان و صلاح از منِ مست

که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از حافظ برای مشاعره با م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

چارتکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست

شعر از م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است؟

خُم گو سر خود گیر، که خُمخانه خراب است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده با م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

معشوق عیان می‌گذرد بر تو، ولیکن

اغیار همی‌بیند از آن بسته نقاب است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر کوتاه از حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

منم که گوشهٔ میخانه خانقاهِ من است

دعایِ پیرِ مغان وردِ صبحگاهِ من است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تک بیت با حرف م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مگر به تیغ اجل خیمه بَرکَنَم ور نی

رمیدن از درِ دولت نه رسم و راهِ من است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر برای مشاعره با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرحبا ای پیکِ مشتاقان بده پیغامِ دوست

تا کُنم جان از سرِ رغبت فدای نامِ دوست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت شعر با حرف م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

میل من سویِ وصال و قصد او سویِ فراق

تَرکِ کامِ خود گرفتم تا برآید کامِ دوست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرا به رندی و عشق، آن فضول عیب کُنَد

که اعتراض بر اسرارِ علمِ غیب کُنَد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف م برای مشاعره الفبایی از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

معاشران ز حریفِ شبانه یاد آرید

حقوقِ بندگیِ مخلصانه یاد آرید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر معروف حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من همان بِه که از او نیک نگه دارم دل

که بد و نیک ندیده‌ست و ندارد نِگَهَش

شعر حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شروع بیت با م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرحبا طایرِ فَرُّخ پِیِ فرخنده پیام

خیرِ مقدم چه خبر؟ دوست کجا؟ راه کدام؟

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت معروف حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ماجرایِ من و معشوقِ مرا پایان نیست

هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر عاشقانه حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرغِ روحم که همی‌زد ز سرِ سِدره صَفیر

عاقبت دانهٔ خالِ تو فِکَندَش در دام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر مرا می‌بینی و هر دَم حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرا می‌بینی و هر دَم زیادَت می‌کنی دَردَم

تو را می‌بینم و میلم زیادَت می‌شود هر دَم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر ساده از حافظ برای مشاعره حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من نه آن رندم که تَرکِ شاهد و ساغر کنم

محتسب داند که من این کارها کمتر کنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من که دارم در گدایی گنجِ سلطانی به دست

کِی طمع در گردشِ گردونِ دون‌پَرور کنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من ترکِ عشقِ شاهد و ساغر نمی‌کنم

صد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای حافظ شروع بیت با م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما بی غمانِ مستِ دل از دست داده‌ایم

همرازِ عشق و همنفسِ جامِ باده‌ایم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما بدین در نه پِیِ حشمت و جاه آمده‌ایم

از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما زِ یاران چَشمِ یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر کوتاه با حرف م از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان

هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت عاشقانه از حافظ با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان

هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان

شعر با م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دو بیتی ناب شهریار با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مست آمدم ای پیر که مستانه بمیرم

مستانه در این گوشه میخانه بمیرم

بیگانه شمـردند مرا در وطن خویش

تا بی وطن و از همه بیگانه بمیرم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از شهریار با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ماهم که هاله ای به رخ از دود آهش است

دائم گرفته چون دل من روی ماهش است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر عاشقانه شهریار با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد

تو یکی بپرس از این غم که به من چه کار دارد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مشاعره و شعر با حرف م از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ماهم آمد به در خانه و در خانه نبودم

خانه گوئی به سرم ریخت چو این قصه شنودم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مهتاب و سرشکی به هم آمیخته بودیم

خوش رویهم آن شب من و مه ریخته بودیم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای شهریار که با م شروع می شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی

نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر نو با حرف م از فروغ فرخزاد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من تو را

با یک دنیا امید و آرزو دوست دارم

من فقط برای این زنده‌ام

که با تو زندگی کنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

میان تاریکی

ترا صدا کردم

سکوت بود و نسیم

که پرده را می برد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر نو با حرف م از حسین منزوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما زنده‌ایم

چون بیداریم، خوشبختیم

زیرا هنوز صبح هامان

آذین ملکوتی بانگ خروس هاست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر زیبای مولانا برای مشاعره با م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من از کجا پند از کجا، باده بگردان ساقیا

آن جام جان افزای را، برریز بر جان ساقیا

شعر مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا

مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مشاعره از حرف م با شعر مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما

تافت ز چرخ هفتمین در وطن خراب ما

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را

که صد فردوس می‌سازد جمالش نیم خاری را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر معروف مولانا؛ معشوقه به سامان شد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا

کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر مولانا که با حرف م شروع شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما را سفری فتاد بی‌ما

آن جا دل ما گشاد بی‌ما

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من رسیدم به لب جوی وفا

دیدم آن جا صنمی روح فزا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر عاشقانه مولانا با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من از کجا غم و شادی این جهان ز کجا

من از کجا غم باران و ناودان ز کجا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مخسب ای یار مهمان دار امشب

که تو روحی و ما بیمار امشب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تک بیت زیبای مولانا با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مجلس خوش کن از آن دو پاره چوب

عود را درسوز و بربط را بکوب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

می‌دان که زمانه نقش سوداست

بیرون ز زمانه صورت ماست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مگر این دم سر آن زلف پریشان شده است

که چنین مشک تتاری عبرافشان شده است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بیت با حرف م از فاضل نظری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ما نه سقراط، نه افلاطونیم

منطق و فلسفه ی اکنونیم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر از صائب تبریزی با حرف م

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرغ بی‌پر به چه امید قفس را شکند؟

ورنه دلتنگ ازین عالم دلگیرم من

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر، دوبیتی و تک بیتی ناب با حرف م برای مشاعره

52
این مطلب مفید بود ؟20
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : شعر
وبگردی